Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Gál Ildikó @ 2010. február 12. - 8:58 :: 13306 megtekintés :: Biológia

 

A  BÚBOSBANKA

Upupa epops

 

Elnevezései: több né­pi meg­ne­ve­zé­se is szü­le­tett: bü­dös ban­ka, ga­naj­ma­dár, babuta, fostos bugybóka. Jel­leg­ze­tes mély hang­zá­sú ’hupp-hupp’ ki­ál­tá­sa mes­­szi­re hal­lat­szik, in­nen eredhet hangutánzó la­tin ne­ve is (Upupa). De a né­met Hopf, a fran­cia Huppe, a ro­mán pupãza vagy az an­gol hoopoe név is a ma­dár hang­ját utá­noz­va szü­le­tett.

 

Külleme: rigónagyságú, feltűnő bóbitájú, lepkeszerűen repülő madár. Tolla­za­tá­ban a vör­he­nyes sár­ga szín do­mi­nál, mely a fej, nyak és a mell tol­la­it jel­lem­zi, a fe­ke­te szár­nyat és farkot fe­hér csí­kok dí­szí­tik: ezek re­pü­lés­kor is jól lát­ha­tó­ak. A fe­jen jel­leg­ze­tes vi­lá­gos­bar­na bó­bi­ta­tol­lak van­nak, me­lyek vé­gei fe­ke­ték. A ma­dár ide­gi ál­la­po­tá­tól füg­gõ­en a bó­bi­ta­tol­lak ál­lá­sa vál­to­zik. Iz­gal­mi ál­la­pot­ban su­ga­ra­san fel­fe­lé me­red­nek, míg re­pü­lés, pi­he­nés köz­ben csu­tak­sze­rû­en ös­­sze­tö­mö­rül­ve a fej­re si­mul­nak. A bó­bi­ta már a fé­szek­ben tol­la­so­dó fi­ó­ká­kon ki­fej­lõ­dik. A to­jó és a fi­a­ta­lok szí­ne a hí­me­ké­nél hal­vá­nyabb.
Magyarországra márciusban ér­ke­zik és szep­tem­ber­ben vo­nul el af­ri­kai te­le­lõ­he­lyé­re.

 

Fészkelés: to­já­sa­it fa­od­vak­ba, há­zak fal- vagy eresz­üre­ge­i­be, szik­la­re­pe­dé­sek­be, föld­lyu­kak­ba, azok pusz­ta alj­za­tá­ra rak­ja, fé­szek­anya­got nem hord. A fé­szek­alj 4–6 el­lip­szo­id ala­kú to­jás­ból áll, me­lyen a to­jó egye­dül kot­lik, a hím táp­lál­ja. A sû­rû pely­hek­kel vi­lág­ra jött fi­ó­ká­kat, me­lye­ket a to­jó még 10–12 na­pig me­len­get, szin­tén a hím lát­ja el éle­lem­mel. Éven­te két­szer is költ, de má­sod­köl­tés­re már más he­lyet ke­res. Sa­já­tos­sá­ga, más ma­da­rak­kal szem­ben, hogy a fé­szek­ben gyû­lõ ürü­lé­ket nem hord­ják ki a szü­lõk, így egy­re kel­le­met­le­nebb szag ter­jeng a fé­szek kö­rül. Ezért is ne­ve­zik egyes vi­dé­ke­ken bü­dös ban­ká­nak. Már a költő tojó is ritkán veszi magának a fáradságot, hogy saját ganéját elhordja; de a gyermekszobát sohasem tisztogatja. A szag legyeket vonz oda, amelyek a ganéjban szaporodnak, úgyhogy a fészek végül még a kukacoktól is nyüzsög. Magától értetődőleg a fiókák a legszagosabbak, de végül az öregek is kevéssé maradnak mögöttük és csak a kirepülés után sok hét mulva vesztik el a hozzájuk „tapadó” szagot. Költés idején a tojónak és a még nem repülős fiókáknak farcsíkmirigye bővebben választja el piszkosbarna színű és utálatos szagú termékét. Valószínűleg ez is, mint a poloskák és sok bogár szaga, védőeszközül szolgál. Tény az, hogy a macskák a fiatal búbosbankát éppoly kevéssé eszik meg, mint a pézsmaszagú cickányokat.

 

Táplálkozás: ro­va­rok­kal táp­lál­ko­zó faj, ame­lyek mel­lett csi­gá­kat, gi­lisz­tá­kat is fo­gyaszt, de el-el­kap egy-egy gyí­kot is. Mi­vel nyel­ve rö­vid, ál­do­za­tát nem tud­ja tor­ká­ra irá­nyí­ta­ni, ezért fel­dob­ja, és ki­tá­tott száj­jal vár­ja, hogy az a ga­rat­ba es­sék. Élel­mét nagy­részt a föld­rõl sze­di ös­­sze vagy gör­be csõ­ré­vel a ta­lajt, avart, fü­vet for­gat­va csí­pi el zsák­má­nyát.
  

Védettsége: or­szá­gunk te­rü­le­tén so­ha nem volt gya­ko­ri faj, de az er­dõk od­vas fá­i­nak ki­vá­gá­sá­val köl­tõ­le­he­tõ­sé­gei be­szû­kül­tek, így szá­muk egy­re ke­ve­sebb, an­nak el­le­né­re, hogy az em­be­ri kör­nye­zet­tõl sem ide­gen­ked­nek. Védett, természetvédelmi értéke: 50.000 forint.

 

 

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés