Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2009. szeptember 19. - 16:47 :: 11255 megtekintés :: Magyar

 

1.  Az európai irodalom alapvető hagyományai: a Biblia (műfajok, té­mák, motívumok ) (Megyesi Klára)
 
1. A Biblia jelentősége, létrejötte
- Biblia a keresztény, illetve a zsidó és iszlám vallás szent könyve. Az európai gondolkodás szellemi közegét az antikvitás mellett a Biblia alapozta meg
- történeteiben emberi alaphelyzetek, élmények fejeződnek ki, különböző korokban és művészeti ágakban adott mintát, témát az emberek változó önértelmezéséhez.
- Biblia = gör. könyvek - két nagy gyűjteményt foglal magába: az Ószövetséget /eredetileg héber és arámi nyelvű/ és az Újszövetséget /er. görög nyelvű/
 
2. Ószövetség - az óhéber irodalom foglalata (Kr.e. XII- II. századig)
Részei:
·         Mózes 5 könyve /Tóra= törvény/ - mítoszok,
legendák, legendás színezetű történeti elbeszélések gyűjteménye. Az első a Teremtés könyve, latinosított nevén: Genesis (keletkezés).
- 7 nap – szimbolikus, szent szám , 7 szűk esztendő
- ember teremtése: porból és életet lehelt bele, kettős természetű, kettős arculatú, képmása Istennek
- Édenkert, Éden – valaha-volt harmónia
- Éva – oldalbordából = egy test férj és feleség
- bűnbeesés
- Káin és Ábel földműves, pásztor –megismétlődik a bűn
– Exodus: Egyiptomból való kivonulás, pusztai vándorlás Mózes haláláig
·         Tanító könyvek:  pl. Zsoltárok, Példabeszédek,
·         prófétai könyvek / = gör. szószóló, hírnök /,
Nagypróféták:Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel , kispróféták pl. Jónás
Jónás könyve- Novellisztikus jellegű elbeszélés. A történet azt bizonyítja, hogy az isteni küldetéstől nem lehet megszabadulni, s a türelmet, a megbocsátást hirdeti.
Legnevezetesebb magyar feldolgozása Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeménye
 
3. Az Újszövetség könyvei
Részei:
·         négy evangélium alkotja (=jó hírt, örömhír: Jézus az
üdvösség örömhíréről beszélt, az apostolok már Jézus Krisztus élettörténetét nevezték evangéliumnak. )
- Jézus életének: születése, tanításai, kínhalála, keresztre feszítése /szenvedéstörténet = passió/
 Jézus születése: - angyali üdvözlet – Gáriel arkangyal – ő lesz a Messiás anyja, - szeplőtlen fogantatás - szent család – Mária, József és a gyermek Jézus – bethlehemi gyerekgyilkosság, menekülés Egyiptomba, Mária a gyermek Jézussal, - háromkirályok – Máté ev. napkeleti bölcsek, csillag követése,
A tékozló fiú példázata - három magatartás hierarchiája – a tékozló fiú a megtévedt ember, aki képes a bűnt belátni és bocsánatot kérni, az apa képes megbocsátani és visszafogadni, az idősebb fiú képes volt helyesen élni, de nem képes az elfogadásra, a megbocsátásra
·         Az apostolok cselekedetei
·         Levelek: Pál  14 levele ( Szeretethimnusz Pál Korintusiakhoz írott első leveléből)
Pál –zsidó neve Saul, a damaszkuszi úton látomás – Jézus: én vagyok, aki te üldözöl –pálfordulás - „hit, remény, szeretet”
·         Jelenések könyve  (János) – Apokalipszis
(kinyilatkoztatás) a végvárás műfaja )
szimbólumok – Bárány= Krisztus, 7 pecsétes könyv átvétele /Isten örök könyvének, tervének/
a történelem – Isten és Sátán harca
7 angyali harsonaszó –végítélet
 
fordítások
- latin fordítása – Vulgata / Szt. Jeromos i.sz.5.sz. –
- 1590.:Károlyi Gáspár irányításával elkészül a teljes magyar Biblia-fordítás az ún. Vizsolyi Biblia 1626.: katolikus Biblia Káldi György fordításában.
 
Műfajok a Bibliában
- világi tartalmú könyvek (Eszter könyve, Prédikátorok könyve),
- közmondásokat, erkölcsi és filozófiai költeményeket tartalmazó gyûjtemények (Jób könyve, Példabeszédek könyve), és a
- szerelmi költészet gazdag antológiája, azÉnekek éneke
- A 15o zsoltárt magába foglaló Zsoltárok könyveaz ókori zsidóság hangszerekkel kísért közösségi imád-ságainak gyűjteménye, többségét a hagyomány Dávidnak tulajdonítja.
- Az evangéliumok többféle ószövetségi műfajt olvasztottak magukba. Ezek közül az egyik legjellemzőbb a példázat pl. A magvetőA tékozló fiú példázata ( Lukács ev.)
irodalmi levél – pl. Szent Pál levelei: fiktív, antik levélműfaj követése
 
Motívumok:
archetípusok: pl. Édenkert, a jó és a rossz tudásának fája, özönvíz, bűnbeesés, Bábel tornya
 
 
A Biblia a művészetekben
Irodalom: Ószövetség: Madách: Az ember tragédiája, Mózes, Milton: Elveszett paradicsom, Sütő A.: Káin és Ábel, Byron: Káin, Thomas Mann: József és testvérei, , Kodolány Jánosi: Égő csipkebokor, Babits M.: Jónás könyve
Újszövetség: Bulgakov: A Mester és Margaréta, Borges: Márk evangéliuma, József A.: Betlehemi királyok,
T. S. Eliot: A háromkirályok utazása, Karinthy Frigyes: Barabbás (Jézus mellett ítélték el)
Festészet: Munkácsy: Krisztus Pilátus előtt, Leonardo: Utolsó vacsora Jan van Eyck: Keresztvitel
Szobrászat:Michelangelo: Dávid, Mózes, Piéta Bernini: Szt. Teréz látomása
Zene: Händel: Messiás, Bach: Máté-passió, Bach: János-passió
Film: Zeffirelli: Názáreti Jézus, Pazolini: Máté evangéliuma, Scorsese: Jézus utolsó megkísértése
 
Világirodalom
 1. A Biblia műfajai és motívumai (Varga Judit)
 
BIBLIA
Szó jelentése: könyvek
Különböző korokban keletkezett írások: Kr. e. XII. század-Kr.u. I. század
Két fő része: Ószövetség (Krisztus előtti korok)
Újszövetség (Krisztus után, ő tanításait közvetítő)
Zsidóság: csak Ószövetség isteni kinyilatkoztatás (Krisztus istenvoltát elutasítják)
Kereszténység: Újszövetség Ószövetségben gyökerezik, mindkét rész szent irat, isteni kinyilatkoztatás
 
Ószövetség:
 
 • héber, esetenként görög nyelven íródtak
 • Kr.e. XII-II. század
 • zsidók történetét, vallásuk kialakulást, törvényeiket tartalmazza (részei: Mózes 5 könyve, történeti és bölcsességi könyvek, próféták könyvei, zsoltárok, Énekek éneke)
 
Műfajok
 
Prófécia: jövendölést tartalmazó írás
a próféták Isten küldöttei, akik az Úr üzenetét közvetítik az emberek számára
négy nagypróféta: Ezékiel, Ézsaiás, Jeremiás, Dániel + 12 kispróféta (pl. Jónás)
Jeremiád: Jeremiás próféta bibliai könyvére utaló műfaji elnevezés – siratóének (Jeremiás: Jeruzsálem pusztulását jövendöli és siratja)
Zsoltárok: Istenhez szóló, énekelhető, verses imádságok (latinul psalmusok, elnevezés eredete görög pszaltérion /húros hangszer, ezzel kísérték előadást/) 
 • alapeleme, költői eszköze a gondolatritmus (egyes mondatok, mondatrészek, gondolatok szabályosan váltakozva ismétlődnek)
 
Példák ószövetségi motívumokra
 
 • kert (Édenkert) – idill, harmónia állapota, ártatlanság (még bűnbeesés előtt)
 • Káin – testvérgyilkosság, ember bűnössége
 • eredendő bűn / bűnbeesés – előtte ártatlan, bűntelen állapot, (bűn és bűnhődés motívuma)
 • vízözön/Noé bárkája – megtisztulás utána
 • vándorlás – utat, életutat szimbolizálja, mely halad egy cél felé
 • Kánaán – az ígéret földje
 • Sion-hegy – Isten megjelenésének helyszíne  
 

Újszövetség
 
 • görög nyelvű eredetileg
 • Kr. u. I. századba keletkeztek írásai
 • Jézus tanításai a központban
 • Isten és az emberek új szövetsége (Isten fia által), már nem csak a kiválasztott néppel (zsidósággal), hanem egész emberiséggel
 
Műfajok
 
 • evangélium: gr. euangelion = ’örömhír’, Jézus életének, tanításának és csodatételeinek története (csodák hitelesítés eszközei, célja: emberek erkölcsének megváltoztatása)
(négy evangélista: Máté, Márk, Lukács, János) (szinoptikusok = együttlátók: Máté, Márk, Lukács)
 • parabola = példabeszéd: olyan rövid, tanító célzatú elbeszélés, amely egy teológiai kérdést egy jelképes, metaforikus értelmű történettel világít meg (pl. A tékozló fiú története)     
(Jézus beszédeinek alapformája: paradoxon = látszólagos ellentét /képtelennek látszó állítás, amely azonban egy magasabb szinten igaz lehet/)
 • irodalmi levél: fiktív (nem elküldött levél), antik levélműfaj követése (ld. Pál apostol levelei)
 • apokalipszis: görög felfedés, feltárás, az isteni titkok kinyilatkoztatása szóból ered, irodalmi műfajjá vált, s így a végítéletet feltáró művek műfaja (ld. János Jelenések könyve)
 
Példák újszövetségi motívumokra
 
 • bárány – pl. „Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!” (János evangéliuma, 1.), Jézust szimbolizálja (ártatlanság, bűntelenség)
 • pásztor – Jézus a Jó Pásztor /János evangéliuma 10, 11/ (már Ószövetségben is: Úr a pásztor – Zsoltárok könyvében)
 • hét pecsét – végítéletre utal, apokalipszis kezdetére (más erre utaló jelek János Jelenések könyvében: trombitaszó, Babilon leomlása (Babilon női alakban), élet könyve, hét pohár…) – az utolsó ítélet után egy új, tiszta világ („… a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.” /János Jelenésekről 21, 10/)
 • kereszt – valakinek a feladata, akaratától függetlenül, Jézus szenvedéstörténetére utal + másokért vállalt szenvedés (mártíromság)
 • Júdás, harminc ezüstpénz – az árulást szimbolizálja, Júdás árulására utal (evangéliumok szövegére)
 • alászállás, pokolraszállásfeltámadás előtt Jézus alászállt a pokolba, megtisztuláshoz szükséges
 • víz, (vízben való alámerülés, keresztelkedés) – megtisztulást jelenti szintén (euztán bűntelen állapot)