Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2009. szeptember 28. - 20:42 :: 7828 megtekintés :: Magyar

Kisérettségi 2009/2010: Magyar nyelv –11.a normál csoport
Témák
Középszint
 
1. Ember és nyelv (Általános nyelvi ismeretek)
1. A nyelv mint jelrendszer
 
 
 
2. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói
 
2. Kommunikáció
3. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
 
 
4. A tömegkommunikáció eszközei
 
4. Nyelv és társadalom
5. Társadalmi és területi nyelvváltozatok: a csoportnyelvek (szaknyelv, rétegnyelv, ifjúsági nyelv, szleng) és a nyelvjárások
 
 
6. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés).
 
5. A nyelvi szintek
 
7. Szépirodalmi és köznyelvi szövegek hangtani elemzése.
 
 
8. Szépirodalmi és köznyelvi szövegek alaktani elemzése (szóelemek)
 
 
9. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magya­rázata példákkal.
 
 
1o. Az egyszerű mondat részei; felépítése
 
 
11. A mellérendelő  összetett mondatok fajtái
 
 
12. A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása.
 
6. A szöveg
13. A szöveg lineáris és globális kohéziója
 
 
14. A szövegfajták jellemzőinek ismerete – összefüggésben a szövegértés
és szövegalkotás tevékenységével
 
 
15. Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése nem irodalmi szövegekben
 
7. A retorika alapjai
16. Az érvelés (az érvek fajtái, elrendezése, az érvelés módszerei)
 
 
 
 
 

 

Kisérettségi 2009/2010: Irodalom –11.a normál csoport
Témakör, cím
Középszint
 
Világirodalom
 
 1.A Biblia műfajai és motívumai
 
2. A felvilágosodás kora
Szabadon választott szerző és mű alapján mutassa be az európai felvilágosodás jellemzőit! (pl. Daniel Defoe, Voltaire)
 
 
Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, témák, motívumok, hőstípusok)
 
Színház- és drámatörténet
 
3. A francia klasszicista dráma bemutatása Molière egy szabadon választott műve alapján
 
4. Egy szabadon választott Shakespeare-dráma elemzése
 
5. Katona József: Bánk bán
 
6. Madách Imre: Az ember tragédiája
Színház és dráma különböző korszakokban.
Az alábbi műveknek, a szerzők/korszakok 1-1 művének értelmezése az adott korszak színházi/irodalmi hagyományainak összefüggésében
 
Látásmódok
 
 8. A barokk eposz jellemzői Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című műve alapján
 
9. Egy Jókai regény jellegzetes motívumai
 
A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása egy-két mű lényegre törő értelmezésével.
 
 
Portrék
 
10.  Balassi Bálint
 
11. Csokonai Vitéz Mihály
 
12. Berzsenyi Dániel
 
13. Kölcsey Ferenc
 
14. Vörösmarty Mihály
Az életmű néhány jellemzője keretében 2-3 lírai alkotás bemutatása, értelmezése pl. a korstílus, a téma, a műfaj, a kompozíció, a jellemző motívumok, jelentésrétegek, világlátás alapján.
Memoriterek – összefüggő részletek
 
 
Életművek
 
 
 
 15. Petőfi Sándor
 
16. Arany János
Az életút, az életmű jelentős tényei. Kronológiai és topográfiai tájékozottság, a szerzők jellegzetes regionális, kulturális kötődései, a pályakép főbb jellemzői, néhány kortárs megnevezése.
A főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek között (pl. témák, műfajok, kifejezésmód, jellemző motívumok), a művek elhelyezése az életműben, az adott korszakban.
Memoriterek szöveghű és kifejező előadása.
Művekről szóló olvasatok, vélemények értelmezése.
 
Az irodalom határterületei
 
17. Az irodalmi adaptációk – irodalom és film kapcsolata