Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2011. május 30. - 15:41 :: 7562 megtekintés :: Magyar

 Kisérettségi témakörök - magyar nyelv

 

 

Témák

Középszint

 

1. Ember és nyelv

1. A nyelv mint jelrendszer

 

 

2. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói

 

2. Kommunikáció

3. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

 

 

4. A tömegkommunikáció eszközei

 

4. Nyelv és társadalom

5. Társadalmi és területi nyelvváltozatok: a csoportnyelvek (szaknyelv, rétegnyelv, ifjúsági nyelv, szleng) és a nyelvjárások

 

 

6. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés).

 

5. A nyelvi szintek

7. Szépirodalmi és köznyelvi szövegek hangtani elemzése.

 

 

8. Szépirodalmi és köznyelvi szövegek alaktani elemzése (szóelemek)

 

 

9. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magya­rázata példákkal.

 

 

1o. Az egyszerű mondat részei; felépítése

 

 

11. A mellérendelő  összetett mondatok fajtái

 

 

12. A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása.

 

6. A szöveg

13. A szöveg lineáris és globális kohéziója

 

 

14. A szövegfajták jellemzőinek ismerete – összefüggésben a szövegértés

és szövegalkotás tevékenységével

 

 

15. Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése nem irodalmi szövegekben

 

7. A retorika alapjai

16. Az érvelés (az érvek fajtái, elrendezése, az érvelés módszerei)

 

     
     

 8. Stílus és

jelentés

 17. Az állandósult szókapcsolatok, szokványos

kifejezésmódok stílusértéke (szólás,

szóláshasonlat, közmondás, szállóige,

közhelyek, nyelvi panelek, sztereotípiák).

 

 

Kisérettségi  2011/2012

 

Kisérettségi  2011/2012: Irodalom –12. A/B

 

 

 

Világirodalom

 

 1.A Biblia műfajai és motívumai

 

2. A modernség az epikában

Szabadon választott szerző és mű alapján mutassa be 19. sz. epikáját ! (pl. Stendhal, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Flaubert)

 

 

Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, témák, motívumok, hőstípusok)

 

Színház- és drámatörténet

 

3. A francia klasszicista dráma bemutatása Molière egy szabadon választott műve alapján

4. Egy szabadon választott Shakespeare-dráma elemzése

5. Katona József: Bánk bán

6. Madách Imre: Az ember tragédiája

7. Egy Ibsen vagy Csehov dráma elemzése

Színház és dráma különböző korszakokban.

Az alábbi műveknek, a szerzők/korszakok 1-1 művének értelmezése az adott korszak színházi/irodalmi hagyományainak összefüggésében

 

Látásmódok

 

 8. A barokk eposz jellemzői Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című műve alapján

9. Egy Jókai regény jellegzetes motívumai

 

A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása egy-két mű lényegre törő értelmezésével.

 

 

Portrék

 

10.  Balassi Bálint

11. Csokonai Vitéz Mihály

12. Berzsenyi Dániel

13. Kölcsey Ferenc

14. Vörösmarty Mihály

15. Mikszáth Kálmán,

16. Móricz Zsigmond

Az életmű néhány jellemzője keretében 2-3 lírai alkotás bemutatása, értelmezése pl. a korstílus, a téma, a műfaj, a kompozíció, a jellemző motívumok, jelentésrétegek, világlátás alapján.

Memoriterek – összefüggő részletek

 

 

Életművek

 

 17. Petőfi Sándor

18. Arany János

19. Ady Endre,

20. Babits Mihály,

21.  Kosztolányi Dezső,

Az életút, az életmű jelentős tényei. Kronológiai és topográfiai tájékozottság, a szerzők jellegzetes regionális, kulturális kötődései, a pályakép főbb jellemzői, néhány kortárs megnevezése.

A főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek között (pl. témák, műfajok, kifejezésmód, jellemző motívumok), a művek elhelyezése az életműben, az adott korszakban.

Memoriterek szöveghű és kifejező előadása.

Művekről szóló olvasatok, vélemények értelmezése.

 

Az irodalom határterületei

 

22.  Az irodalmi adaptációk – irodalom és film kapcsolata

Egy szabadon választott mű filmadaptációja  (pl. Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán Szindbád filmje, A Gyűrűk Ura)

 Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban: az adaptáció, a műfajcsere jelenségei (pl. irodalom filmen, rádióban, televízióban,

digitális közlésben).