Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2009. szeptember 19. - 13:07 :: 12996 megtekintés :: Article Rating :: Társadalomismeret

 

Az érettségi vizsga menete
 
A középszintű írásbeli vizsga – projekt
 
A projekt fogalma
 
A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, vagy megválaszolása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely az adott problémához kapcsolódik. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi, hiszen a projektben a problémák nem csupán elvontan jelennek meg, hanem valóságos, életszerű gazdagságban. Éppen ezért az azonos problémára épülő projektből sincsen két egyforma.
 
Általános szabályok
A projektmunka témáját a vizsgázó a központilag meghatározott három témakör valamelyikéből választhatja.
A projekttémákat a tavaszi vizsgaidőszakra vonatkozóan előző év december 1-ig, míg az őszi vizsgaidőszakra
vonatkozóan az adott év május 1-ig kell nyilvánosságra hozni.
A vizsgázót projektmunkájának elkészítésében konzulens segíti. Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó
esetében a vizsgázó saját maga gondoskodik konzulensről, a tanulói jogviszonyban lévők konzulense automatikusan
szaktanára.
Az elkészült munkát a vizsgázónak legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig kell beadnia a vizsgát szervező
intézményben, és azt a továbbiakban írásbeli vizsgadolgozatként kell kezelni.
A projektmunka leadásakor a tanulónak mellékelnie kell a munkanaplót. Ebben röviden le kell írnia a
feladatválasztással kapcsolatos motivációkat, a munkája során felmerült problémákat, kérdéseket, tapasztalatokat, a
projektmunka készítése során alkalmazott módszereket, a döntési helyzeteket, az esetleges akadályokat és ezek
megoldását, a feladatmegoldás során tapasztalt személyes élményeket.
A projektkészítés közben készült jegyzeteket, vázlatokat, nyersváltozatot, meghívókat, fényképeket és bármilyen
más a vizsgázó által kiválasztott dokumentációt a vizsgázó portfolióba rendezi. A portfolió az elkészült
projektmunka mellékletét képezi.
A konzulens feladata, hogy az önálló témaválasztás után legalább 3 konzultáció alkalmával irányítsa a vizsgázót a
feladat elkészítésében, a munkafolyamatról készült munkanaplót ellenőrizze, végül pedig a munka folyamatát a
megadott szempontok szerint értékelje. Amennyiben a konzulens és a javító tanár nem azonos, akkor a konzulens a
projekt készítés folyamatát a megadott szempontok szerint szövegesen értékeli. Az elkészült projektmunkát és a
munkanaplót aláírásával és dátummal kell ellátnia.
Az írásbeli vizsga (projekt) alapelvei és kritériumai
A projekt témája lehet bármely hétköznapi vagy tudományos terület leírása, bemutatása. A központilag megadott
téma többnyire általánosabb jellegű, ami többféle - a helyi viszonyoknak megfelelő - megközelítést is lehetővé tesz
(pl. „Környezetszennyezési problémák lakóhelyeden” / „Egy szegénységben élő, kirekesztett család története,
helyzete.”).
A három projekttéma egyike szorosabban a gazdasági ismeretekhez és / vagy a pszichológiához kapcsolódhat (pl.
„Egy elképzelt üzleti vállalkozás üzleti tervének megtervezése” /„Az agresszió megnyilvánulásai kisgyermekek
esetében”).
A vizsga fontos jellemzője a komplex megközelítés. A tantárgy komplex jellegét - azt, hogy többféle műveltségi
terület (szociológia, politológia, pszichológia, gazdaságtan, filozófia stb.) ötvöződéséből jött létre - a vizsga keretén
belül is érvényesíteni kell. A választott téma kidolgozásakor a tantárgy tartalmi struktúráját - mint megközelítési
módot - is figyelembe kell venni. Például egy családra, iskolára, helyi társadalomra vonatkozó téma esetében
társadalomismereti, pszichológiai, vagy gazdasági, valamint jelenismereti (általánosabb összefüggéseket is
tartalmazó, azokra kitekintő) megközelítéseket is alkalmazni kell.
A projektmunka jellemzői
A projektmunka elkészítése önálló kutatási tevékenység. A vizsgázó - a konzultációkat felhasználva - önállóan
választja ki a témáját, önállóan készíti el a dolgozatát, folytatja kutatási tevékenységét.
A projektkészítés lehetséges műfajai
A projektek megvalósulását a vizsgázó különböző műfajok választásával oldhatja meg.
- Írásos dolgozat típusú projekt.
- Képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt.
- Szervezésen alapuló projekt.
Írásos dolgozat típusú projekten értjük a hagyományos házi dolgozatot, esszét, esettanulmányt,
dokumentumelemzést, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjút, kérdőíves felmérés elemzését,
értékelést, publicisztikai típusú riportot, iskolaújságban megjelenő cikksorozatot.
Az írásos vizsgamunka terjedelme akkor tekinthető megfelelőnek és a vizsgához méltónak, ha terjedelme
mellékletek nélkül, 12-es betűmérettel, másfeles sortávolsággal, kb. 10-12 oldal, kézzel írt változatban valamivel
több, 12-15 oldal.
Képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló projekten érjük az audiovizuális
produktumot, az iskolai rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozatot, filmet, egyéb
audiovizuális interjút, riportot, fotósorozatot, faliújságon tematikus képsorozatot, faliújság-sorozatot.
A projekt terjedelme akkor felel meg a vizsga elvárásainak, ha az iskolarádió, illetve televízió részére készített
műsor legalább 3-5 perc terjedelmű, a műsorsorozat 3-5 részből áll, a film legalább 5-20 percnyi, a fotósorozat -
bármilyen megjelenési formában vagy adathordozón - legalább 10-15 képből áll. A projekt elbírálásának feltétele,
egy 1-3 oldalas kísérő szöveg mellékelése.
Szervezésen alapuló projekt műfajai közé a közéleti diákrendezvény megszervezését (pl. vitasorozat), az iskolán
kívüli közéleti akció szervezését (pl. környezetvédelmi akció), a jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő
részvételt vagy annak megszervezését soroljuk.
A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő, akkor felel meg a vizsga elvárásainak, ha a
dokumentumokból bebizonyosodik, hogy az eléri a 30-35 órát. A projekt elbírálásának itt is feltétele, egy 3-5 oldalas
kísérő szöveg mellékelése.
Megjegyzés: A fenti műfajok bármilyen kombinációban történő alkalmazása elképzelhető.
A projektmunka elkészítésének ajánlott menete
- a téma kiválasztásához szükséges (esetleges) megbeszélés,
- a téma kiválasztása után hipotézis vagy célkitűzés kialakítása,
- bibliográfia készítése - a fontos irodalmak kiválasztása,
- tervezet készítése a munka részeire, illetve a munka ütemezésére vonatkozóan,
- részfejezet készítése,
- a nyers változat elkészítése, leadása,
- bírálat,
- korrigálás,
- végleges produktum leadása.
A projektmunka értékelése
Az elkészült projektmunka értékelése központilag készült javítási-értékelési útmutató alapján, az alábbiak
figyelembevételével történik.
A vizsga értékelésének fontos szempontja, hogy a javító tanárnak (szaktanárnak) bírálnia kell egyrészt a
projektkészítés folyamatát (30 pont), másrészt pedig az elkészült projekt tartalmát (50 pont) is.
A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók esetében az elkészült projektmunkát a központilag kijelölt
javító tanár értékeli. Az elkészítés folyamatáért járó 30 pont megítélése a konzulens szöveges értékelése és a
munkanapló figyelembevételével történik.
A projektkészítés folyamatának (30 pont) értékelési szempontjai:
- A vizsgázó önálló részvétele a projektkészítésben 2 pont
- önálló témafeldolgozás
- A konzultációkon való részvétel 4 pont
- konzultációkon való aktív részvétel
- pontos felkészülés az elemzés,
- értékelés,
- összegzés elkészítéséhez
- Információk kezelése, probléma-felismerés, problémamegoldás képessége, széles körű
alkalmazási ismeretek
14 pont
- munkanapló folyamatos vezetése
- portfolió bemutatása
- hipotézis vagy célkitűzés írásban való megfogalmazása, témaválasztás indoklása
- munka ütemezésére vonatkozó tervezet készítése
- konzultációkon megbeszélt határidők betartása
- nyersváltozat, illetve részfejezet elkészítése
- Nyelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás 10 pont
- személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával és a munkanaplóban
- a konzulenssel és más érintett személyekkel való jó együttműködés
- a szakirodalom megértése, értő feldolgozása
- a munkanapló, a tervezet tartalma logikusan felépített, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani,
nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat
Az egyes műfajcsoportokba tartozó projektmunkák tartalmáért járó 50 pont megítélése az alábbiak szerint
történik:
- Az írásos dolgozat tartalmi követelményének hibátlan teljesítésével maximum 50 pont adható.
- A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló projekt tartalmának értékelésekor a
mellékelt írásos mű (10 pont) és a kész vizsgamunka (40 pont) együtt számít.
- Szervezésen alapuló projekt tartalmának értékelésekor a mellékelt írásos mű (30 pont) és maga a rendezvény (20
pont) szintén együtt értékelendő.
Megjegyzés: Amennyiben a javító tanár és / vagy a vizsgabizottság észreveszi, hogy az elkészült projektmunka
más személy szellemi terméke, akkor a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (2) alapján kell eljárni.
A projektmunka megvédése (20 pont) a szóbeli vizsga egyik részeleme.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgán kerül sor a - tételhúzás mellett - a projektmunka megvédésére.
A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról és a projektmunkához kapcsolódó kérdésekről a
vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. A vizsgabizottság projektmunkához kapcsolódó kérdéseinek
arra kell irányulnia, hogy a vizsgázó milyen következtetéseket tud levonni a témával kapcsolatban.
Az esetelemzési vagy dokumentum-, forráselemzési feladatokat tartalmazó tételsort a részletes
vizsgakövetelményben megadott témakörök figyelembevételével kell összeállítani. Az elemzés során a vizsgázó a
mindennapi élet konkrét vagy modellezett élethelyzeteit dolgozza fel megadott szempontok alapján.
A tételek forrása lehet bármilyen, a műveltségi területhez kapcsolódó tankönyv, példatár, művészeti alkotás, fotó,
szöveggyűjtemény, statisztikai adat, napi hír, történelmi esemény, irodalmi alkotás, film, az iskolai vagy lakóhelyi
közösség életének eseménye.
A tétel az eset rövid leírásán vagy a tétel kifejtését segítő dokumentumon, forráson kívül kérdéseket tartalmaz,
amelyek jelzik az elemzés főbb szempontjait és megkívánt irányát.
Vizsgán használható segédeszközök a középiskolai földrajz, illetve történelem atlaszok.
Feleléskor a kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg.
A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el
vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A projektmunka védésekor a vizsgázónak a feltett kérdésekre is válaszolnia kell.
A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői
A tételsor jellemzői
A középszintű szóbeli vizsga tételsora legalább 20 tételből áll. A tételsort a részletes vizsgakövetelményben
megadott témakörök figyelembevételével kell összeállítani.
A tétel jellemzői
A szóbeli vizsgatétel két feladatot tartalmaz.
1. feladat: tételkifejtés
2. feladat: projektvédés
1. feladat:
A tételkifejtés további két alfeladatot - A) és B) - tartalmaz.
Az A) alfeladat társadalomismereti vagy jelenismereti témát érintő feladat, míg a B) alfeladat a vizsgázó
tanulmányainak megfelelően vagy egy gazdasági ismeretek témához vagy egy pszichológia témához kapcsolódó
feladat.
Az A), illetve B) alfeladatban a következő tematikai arányokat kell figyelembe venni:
- A) alfeladatok a követelményrendszerben szereplő társadalomismereti témák (legalább 14 feladat), és
jelenismereti témák mindegyikének felhasználásával (legalább 6 feladat) kell, hogy készüljenek.
- B) alfeladat (legalább 20 feladat) a követelményrendszerben meghatározott vagy a gazdasági ismeretek témák
vagy a pszichológia témák mindegyikének felhasználásával készül.
Amennyiben a vizsgabizottságot működtető intézménynek nincs tudomása arról, hogy a vizsgázó gazdasági
ismeretek vagy pszichológia oktatásában részesült, úgy a tételkifejtés B) alfeladatában, a vizsgázó tanulmányainak
megfelelően, választ a gazdasági ismeretekhez, illetve a pszichológiához kapcsolódó feladatok közül.
2. feladat:
A vizsgázó röviden bemutatja az általa elkészített projektet és válaszol a bizottság által feltett kérdésekre.
A vizsgabizottság, illetve elnök előzetes engedélyével bemutatható a képi vagy elektronikus ismeretterjesztő
információforráson alapuló vizsgadarab. Az erre felhasznált idő nem számít bele az érettségiző szóbeli feleletének
vizsgaidejébe. A vizsgadarab közös megtekintése viszont lehetővé teszi, hogy a bizottság tagjai is érdemi kérdéseket
tegyenek fel, megismerjék az érettségiző munkáját.
A szóbeli védés alkalmával a portfolióban található anyagok bármelyikét a vizsgázó felhasználhatja
szemléltetésre, használatára az értékelő tanár bátorítsa.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A középszintű szóbeli érettségi vizsgán szerezhető 70 pont, a tételkifejtésre adható 50 pont és a projektvédésből
szerzett 20 pontból áll össze.
A kihúzott tétel értékelése
A tételsor összeállításakor rögzíteni kell a tételek kifejtésének elvárt összetevőit a megadott szempontok szerint, és
az ezekre adható, az 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni
kell.
A tételkifejtés értékelésének szempontjai
Tartalom: 45 pont
Előadásmód: 5 pont
A tartalom (45 pont) értékelésének szempontjai:
- a vizsgázó mennyire rendelkezik a tételkifejtéséhez szükséges elméleti tudással,
- a vizsgázó mennyire képes konkrét esetek, dokumentumok, források értelmezése során alkalmazni az elsajátított
ismereteket, fogalmi összefüggéseket és érvelési módokat, képes felismerni az esetlegesen jelenlevő erkölcsi
dilemmákat, morális inditékokat
- a vizsgázó milyen mértékben rendelkezik a tételkifejtéséhez szükséges szakszókinccsel, logikus érveléssel,
- képes-e érvelni saját helyzetértékelése és értékválasztásai mellett.
Az előadásmód (5 pont) értékelésének szempontjai:
- rendszerező és lényegkiemelő képesség,
- meggyőző érvelés,
- nyelvhelyesség.
A projektvédés értékelésének szempontjai
A projektmunka megvédésének értékelése - bár a szóbeli érettségi vizsga keretében történik az írásbeli (projekt)
vizsga lezárásának tekintendő.
A projektmunka védésének értékelésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni és a 20 pont felosztásával
kialakított részpontszámokat, ez alapján kell felosztani:
- a vizsga tartalmának és az egyéni munka konkrétumainak bemutatása 6 pont
- a projektkészítés során szerzett egyéni tapasztalatok ismertetése 4 pont
- szaknyelv, szakmai ismeretek alkalmazása 4 pont
- a vizsgabizottság által feltett kérdések megválaszolása, tématartás, lényegkiemelés 4 pont
- a felelet felépítettsége, nyelvhelyesség 2 pont
,  
1. Mire figyeljen, ha több forrás szerepel egy tételben?
Döntse el, hogy a különböző forrásokban rejlő információk:
kiegészítik, bővítik egymást,
lényegében tartalmilag megegyeznek,
árnyalják egymást,
szinte kizárják egymást, eltérő álláspontot tükröznek.
Próbálja megállapítani, mi indokolja a több forrás együttes szerepeltetését!
 
Szöveges források elemzésének lehetséges szempontjai, lépései:
 
A forrás elolvasása előtt tanulmányozza alaposan a megoldandó feladatot, kérdést!
Állapítsa meg, milyen a kapcsolat a szöveg és címe között!
Válogassa ki és húzza alá a szöveg kulcsszavait a megválaszolandó kérdés szempontjából! Ne essen abba a hibába, hogy belefeledkezik a szöveg esetleges irodalmi vagy jogi szépségeibe!
A felkészülési időben célirányosan, a megadott szempont(ok)nak megfelelően olvasson! Ha nagyon hosszú a forrás, fussa át a szöveget, válassza ki azokat a részeket, amelyeket elemezni fog!
Figyeljen a szöveg szakszókincsére! Felelete során a szöveg szakszavai mellett a vizsgatárgy témához kapcsolódó fogalmait, kifejezéseit is használja, hiszen a vizsgáztatók azt is pontozzák!
Irodalmi vagy publicisztikai forrás esetén gyakran lehet szüksége arra, hogy a szöveget „lefordítsa” a vizsgatárgy szaknyelvére, mert a forrása nem tudományos céllal készült. Ilyen esetekben a szöveg nyelvezetét írja át, hivatkozásai, idézetei inkább utalások legyenek, a vizsgatárgy fogalomrendszerét használja!
Figyelje meg a szöveg és a valóság kapcsolatát! Milyen a szövegben bemutatott társadalmi környezet?
Nézze meg, milyen nézőpontot használt a szöveg szerzője, mit hangsúlyoz, mit tekint másodlagosnak!
Vizsgálja meg, hogy a szöveg szerzője hogyan viszonyul az általa ábrázolt világhoz! Milyen céllal íródott a szöveg? Mi támasztja alá az eredetiséget, hitelességet?
Felkészülési ideje felénél többet ne fordítson a források elemzésére! Foglalkozzon a felelet-tervvel is!
Mindenképpen ellenőrizze a megoldását! Olvassa el újra a kérdést! Valóban arra válaszolt? Ha szükséges, korrigáljon, pontosítson!

 

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés