Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2012. december 16. - 17:47 :: 5738 megtekintés :: Article Rating :: Társadalomismeret

Útmutató a projektkészítéshez

Általános szabályok
A projekttémák kiírt alpontjai orientáló, segítő jellegűek. A vizsgázó feladata, hogy az 
általánosan megfogalmazott témát valamelyik megjelölt irányba (akár az egyik, akár a másik, 
akár mindkét alpont szerint) kibontsa, konkretizálja és az általa választott műfajban elkészítse. 
A vizsgázót projektmunkájának elkészítésében konzulens segíti. Az a vizsgázó, aki érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy nincs tanulói jogviszonyban  saját maga gondoskodik 
konzulensről, a tanulói jogviszonyban lévő és érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező 
vizsgázó konzulense automatikusan szaktanára.
Az elkészült munkát a vizsgázónak legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig kell 
beadnia a vizsgát szervező intézményben, és azt a továbbiakban írásbeli vizsgadolgozatként 
kell kezelni.
A projektmunka leadásakor a tanulónak mellékelnie kell a munkanaplót. Ebben röviden le 
kell írnia a feladatválasztással kapcsolatos motivációkat, a munkája során felmerült 
problémákat, kérdéseket, tapasztalatokat, a projektmunka készítése során alkalmazott 
módszereket, a döntési helyzeteket, az esetleges akadályokat és ezek megoldását, a 
feladatmegoldás során tapasztalt személyes élményeket. 
A projektkészítés közben készült jegyzeteket, vázlatokat, nyersváltozatot, meghívókat, 
fényképeket és bármilyen más a vizsgázó által kiválasztott dokumentációt a vizsgázó 
portfolióba rendezi. A portfolió az elkészült projektmunka mellékletét képezi.
A konzulens feladata, hogy az önálló témaválasztás után legalább 3 konzultáció alkalmával 
irányítsa a vizsgázót a feladat elkészítésében, a munkafolyamatról készült munkanaplót 
ellenőrizze, végül pedig a munka folyamatát a megadott szempontok szerint értékelje. 
Amennyiben a konzulens és a javító tanár nem azonos, akkor a konzulens a projekt készítés 
folyamatát a megadott szempontok szerint szövegesen értékeli. Az elkészült projektmunkát 
és a munkanaplót aláírásával és dátummal kell ellátnia.
A projektkészítés lehetséges műfajai
A projektek megvalósulását a vizsgázó különböző műfajok választásával oldhatja meg.
Írásos dolgozat típusú projekt
Képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt
Szervezésen alapuló projekt
Írásos dolgozat típusú projekten értjük a hagyományos házi dolgozatot, esszét, 
esettanulmányt, dokumentumelemzést, az írásos formában beadott szociológiai jellegű 
interjút, kérdőíves felmérés elemzését, értékelést, publicisztikai típusú riportot, iskolaújságban 
megjelenő cikksorozatot.
Az írásos vizsgamunka terjedelme akkor tekinthető megfelelőnek és a vizsgához méltónak, 
ha terjedelme mellékletek nélkül, 12-es betűmérettel, másfeles sortávolsággal, kb. 10-12 
oldal, kézzel írt változatban valamivel több, 12-15 oldal. Képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló projekten érjük az 
audiovizuális produktumot, az iskolai rádió vagy televízió részére készített riport- vagy 
műsorsorozatot, filmet, egyéb audiovizuális interjút, riportot, fotósorozatot, faliújságon 
tematikus képsorozatot, faliújság-sorozatot.
A projekt terjedelme akkor felel meg a vizsga elvárásainak, ha az iskolarádió, illetve televízió 
részére készített műsor legalább 3-5 perc terjedelmű, a műsorsorozat 3-5 részből áll, a film 
legalább 5-20 percnyi, a fotósorozat – bármilyen megjelenési formában vagy adathordozón –
legalább 10-15 képből áll. A projekt elbírálásának feltétele, egy 1-3 oldalas kísérő szöveg 
mellékelése.
Szervezésen alapuló projekt műfajai közé a közéleti diákrendezvény megszervezését (pl., 
vitasorozat), az iskolán kívüli közéleti akció szervezését (pl., környezetvédelmi akció), a 
jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt vagy annak megszervezését 
soroljuk.
A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő, akkor felel meg a vizsga 
elvárásainak, ha a dokumentumokból bebizonyosodik, hogy az eléri a 30-35 órát. A projekt 
elbírálásának itt is feltétele, egy 3-5 oldalas kísérő szöveg mellékelése. 
Megjegyzés: A fenti műfajok bármilyen kombinációban történő alkalmazása elképzelhető.
A projektmunka elkészítésének ajánlott menete
a téma kiválasztásához szükséges (esetleges) megbeszélés
a téma kiválasztása után hipotézis vagy célkitűzés kialakítása
bibliográfia készítése - a fontos irodalmak kiválasztása
tervezet készítése a munka részeire, illetve a munka ütemezésére vonatkozóan
részfejezet készítése
a nyers változat elkészítése, leadása
bírálat
korrigálás
végleges produktum leadása
A projektmunka értékelése
Az elkészült projektmunka értékelése központilag készült javítási-értékelési útmutató 
alapján, az alábbiak figyelembevételével történik.
A vizsga értékelésének fontos szempontja, hogy a javító tanárnak (szaktanárnak) bírálnia 
kell egyrészt a projektkészítés folyamatát (30 pont), másrészt pedig az elkészült projekt 
tartalmát (50 pont) is.
Amennyiben a konzulens és a javítótanár nem azonos, akkor az elkészítés folyamatáért járó 
30 pont megítélése a konzulens szöveges értékelése és a munkanapló figyelembevételével 
történik.A projektkészítés folyamatának (30 pont) értékelési szempontjai:
A vizsgázó önálló részvétele a projektkészítésben 2 pont
- önálló témafeldolgozás
A konzultációkon való aktív részvétel 4 pont
- konzultációkon való aktív részvétel
- pontos felkészülés az elemzés, 
- értékelés,
- összegzés elkészítéséhez
Információk kezelése, probléma-felismerés, problémamegoldás képessége, széles 
körű alkalmazási ismeretek 14 pont
- munkanapló folyamatos vezetése
- portfolió bemutatása
- hipotézis vagy célkitűzés írásban való megfogalmazása, témaválasztás 
indoklása
- munka ütemezésére vonatkozó tervezet készítése
- konzultációkon megbeszélt határidők betartása
- nyersváltozat, illetve részfejezet elkészítése
      ●   Nyelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás 10 pont
- személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával és a 
munkanaplóban
- a konzulenssel és más érintett személyekkel való jó együttműködés
- a szakirodalom megértése, értő feldolgozása
- a munkanapló, a tervezet tartalma logikusan felépített, nem tartalmaznak 
súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat
Az egyes műfajcsoportokba tartozó projektmunkák tartalmáért járó 50 pont megítélése az 
alábbiak szerint történik:
Az írásos dolgozat tartalmi követelményének hibátlan teljesítésével maximum 50 
pont adható. 
A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló projekt
tartalmának értékelésekor a mellékelt írásos mű (10 pont) és a kész vizsgamunka (40 
pont) együtt számít.
Szervezésen alapuló projekt tartalmának értékelésekor a mellékelt írásos mű (30 
pont) és maga a rendezvény (20 pont) szintén együtt értékelendő.
Megjegyzés: Amennyiben a javító tanár és / vagy a vizsgabizottság észrevételezi, hogy az 
elkészült projektmunka más személy szellemi terméke, akkor a 100/1997 (VI. 13.) 
Kormányrendelet 23 §. (2) alapján kell eljárni.
A projektmunka megvédése (20 pont) a szóbeli vizsga egyik részeleme.
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés